سامانه ترم تابستان دانشگاه فناوری نوین

طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه فناوری های نوین آمل در سال 1397

توضیحات پروژه

مشتری
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملافراد حاضر در پروژه