سامانه هلپ دسک بومی

سامانه مدیریت خدمات پشتیبانی فنی حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه تخصصی آمل - 1399

توضیحات پروژه

مشتری
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملافراد حاضر در پروژه