سامانه ترم تابستان دانشگاه فناوری نوین

سامانه ترم تابستان دانشگاه فناوری نوین

توضیحات

طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه فناوری های نوین آمل در سال 1397

اسکرین شات ها
افراد حاضر در پروژه
  • محمدرضا شارق
ویدیو